Language:
Currency:
subheader

Odredbe i uvijeti

1. OPĆE ODREDBE

1.1. „Najmodavac“ – tvrtka IQ IMPERIUM d.o.o. sa sjedištem na adresi: Obreška cesta 105,10020
Zagreb, Hrvatska, OIB: 20683008416.

1.2. „Najmoprimac“ – fizička ili pravna osoba koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje. U Ugovoru o najmu
vozila navedena kao „Najmoprimac“ te je odgovorna za poštivanje svih točaka ovih Općih uvjeta o najmu
i Ugovora o najmu.

1.3. „Ugovor“ – pojedinačni ugovor o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam u
kojem se odobrava korištenje vozila, definira preuzimanje i vraćanje vozila, pokriće, oprema i usluge
uključene u cijenu najma i način plaćanja najma. Ugovor sadrži i informacije o stanju kilometraže, količini
goriva, oštećenjima i eventualnim nedostacima na unajmljenom vozilu te druga prava i obveze koje obje
ugovorne strane svojim potpisom u cijelosti prihvaćaju.

Stanje vozila prilikom izdavanja i Opći uvjeti najma smatraju se dijelom Ugovora o najmu vozila.

1.4. „Vozač/Dodatni vozač“ – fizička osoba navedena u Ugovoru o najmu kao „Korisnik“ koja potpisuje
Ugovor o najmu i preuzima vozilo, odgovorna za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.

1.5. „Korisnik“ – Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač u daljnjem tekstu Općih uvjeta najma označavaju
se jednom riječju – Korisnik.

1.6. „Vozilo“ je objekt najma Ugovora, a čiji podaci su navedeni u Ugovoru.

2. UVJETI NAJMA

Korisnik potpisom Ugovora potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnim za ugovorenu
uporabu, sa svom pripadajućom opremom i popratnom dokumentacijom.

Vozač koji u ime Korisnika pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor da za to ima ovlaštenje, te
jamči i odgovoran je Najmodavcu, solidarno s tom pravnom osobom, za poštivanje i ispunjenje svih
obveza iz ovog Ugovora.

Korisnik potpisom Ugovora jamči Najmodavcu da ispunjava opće uvjete minimuma godina za upravljanje
motornim vozilom te da posjeduje potrebne isprave za upravljanje motornim vozilom, sukladno pozitivnim
propisima Republike Hrvatske, a koje je dužan u originalu dati na uvid Najmodavcu, dok preslika istih
ostaje u posjedu Najmodavca, kao prilog Ugovoru.

Korisnik se i nakon prestanka Ugovora smatra odgovornim za prometne prekršaje počinjene tijekom
trajanja Ugovora.

3. UVJETI PLAĆANJA

Korisnik je obvezan prije preuzimanja vozila u najam izvršiti predautorizaciju po svojoj kreditnoj kartici na
iznos koji odredi Najmodavac prema svojoj procjeni, ovisno o klasi vozila, trajanju najma, pokrićima i dr.

Potpisom Ugovora o najmu Korisnik ovlašćuje Najmodavca naplatiti sve iznose za dnevni najam prema
ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke (kupljena pokrića, dodatnu opremu i usluge), kao i nastale troškove
koji se obračunavaju, a sve prema važećem Cjeniku, terećenjem računa Korisnika.

Račun Korisnika znači račun kreditne ili debitne kartice po kojoj je izvršena predautorizacija ili drugi
dogovoreni račun.

Najmodavac može naplatiti iznose koji se plaćaju terećenjem računa Korisnika tijekom ili nakon
završetka najma, kad utvrdi postojanje obveze Korisnika, odnosno Korisnik može platiti takve troškove u
dogovoru s Najmodavcem, što je slobodan izbor Najmodavca.

Ako Korisnik podmiruje troškove direktnim plaćanjem na račun Najmodavca, dužan je to učiniti u
naznačenom roku plaćanja računa.

U slučaju kašnjenja, Korisnik je obvezan platiti Najmodavcu zakonsku zateznu kamatu, kao i sve stvarno
nastale dodatne troškove.

4. OBVEZE KORISNIKA

Potpisom ugovora Korisnik izjavljuje da je upoznat sa svim dolje navedenim obvezama, te da ih
prihvaća:

4.1. da će vozilo nakon prestanka najma vratiti u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s
opremom te količinom goriva u kojem ga je preuzeo, odnosno i prije ugovorenog roka, a na zahtjev
Najmodavca;

4.2. da produljenje ugovorenog trajanja najma, kao i sve ostale promjene glede najma, zatraži od
Najmodavca, pisanim putem, najmanje prije isteka samog roka najma, dok je u protivnom Najmodavac
ovlašten prijaviti nestanak vozila u najmu;

4.3. da vozilo neće preopteretiti, koristiti za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za
plaćeni prijevoz putnika, za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za nezakonita djela;

4.4. da će vozilo koristiti samo vozač ili dodatni vozač, za vlastite potrebe i u skladu s namjenom vozila i
da vozilo neće davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama;

4.5. da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika;

4.6. da će vozilo, kada ga napusti, uvijek zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati ključeve i
dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom;

4.7.da će voziti samo po javnim cestama, bez utjecaja alkohola ili narkotika, poštujući sve prometne
propise i regulaciju prometa;

4.8. da će brinuti o redovitoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje,
ulje, ostale tekućine, tlak u gumama i dr.

4.9. kada na to ukazuju signalni instrumenti u vozilu ili ako Korisnik smatra da vozilo zahtijeva
servisiranje dužan je javiti se Najmodavcu radi obavljanja redovitih servisa i upućivanja vozila u
ovlaštenu servisnu radionicu, kao i radi obavljanja drugih servisnih aktivnosti i drugih popravaka. U
slučaju štete na vozilu ili oštećenja vozila zbog nepoštivanja odredbi ovih Općih uvjeta, Korisnik je dužan
nadoknaditi svu tako nastalu štetu i eventualnu izgubljenu zaradu zbog nemogućnosti obavljanja
osnovne djelatnosti pojedinim vozilom.

4.10. da u vozilu neće ni prevoziti ni dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog
navedenog u prometnoj dozvoli, odnosno vozila te da neće vršiti nikakve preinake na vozilu;

4.11. da vozilo neće voziti izvan granica Republike Hrvatske, osim ako je to prethodno najavio, za što
Najmodavac može naplatiti dodatnu naknadu sukladno Cjeniku. U slučaju kršenja prekograničnih i
teritorijalnih ograničenja korištenja vozila, sva osiguranja za Korisnika iz točke 8. ovih Uvjeta prestaju
vrijediti.

4.12. da će snositi sve troškove u svezi pogona vozila, gorivo, cestarine, mostarine, parkirne, prekršajne
i druge slične naknade,

Korisnik daje ugovorom ovlaštenje Najmodavcu da bez prethodne najave, za naplatu svih prometnih
prekršaja i parkirnih i drugih kazni, određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi, a počinjenih za
vrijeme trajanja najma, bez obzira kada su utvrđeni ili dospjeli, uvećanih za eventualne manipulativne
troškove, tereti kreditnu ili debitnu karticu navedenu na prednjoj strani ovog Ugovora o najmu;

4.13. da Najmoprimac, pravna osoba iznimno, uz prethodnu pismenu obavijest i suglasnost
Najmodavca, vozilo u najmu može kao vozaču dati svom radniku koji ispunjava propisane uvjete, te ga je
u tom slučaju obvezna upoznati s ovim uvjetima najma i odgovornostima vozača, što ni u kom slučaju ne
umanjuje odgovornost te pravne osobe za poštivanje ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

5. NASTUP ŠTETE I GUBITAK DOKUMENTACIJE

U slučaju oštećenja vozila, manjka opreme ili pribora, nedostajuće dokumentacije, registarske oznake ili
ključeva vozila, Korisnik nadoknađuje štetu prema važećem Cjeniku.

Korisnik vozila odgovoran je ako dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (primjerice
radi nedostatka ulja, sredstva za hlađenje i drugih tekućina u motoru), kao i u slučajevima oštećenja
kartera, oštećenja kvačila (tzv. spaljeno kvačilo), oštećenja donjeg postroja vozila, gubitaka/oštećenja
dokumenata i ključeva vozila, gubitka/uništenja registarskih pločica, oštećenja na unutrašnjosti vozila,
spaljenih sjedala, ulijevanja neodgovarajućeg goriva ili drugih kvarova, izazvanih nemarnošću korisnika
ili vozača vozila (primjerice nepažljiva vožnja ili vožnja izvan asfaltiranih cesta). U svim navedenim
slučajevima Korisnik vozila nadoknađuje Najmodavcu cjelokupni iznos troškova popravka vozila te
dodatno iznos izgubljenog dnevnog najma vozila prema važećem cjeniku Najmodavca za vrijeme
trajanja popravka, ali ne više od 30 dana, te svu ostalu nastalu štetu, kao primjerice troškove vuče vozila
ili umanjene vrijednosti vozila. Korisnik ili osoba kojoj je korisnik dao vozilo na korištenje, preuzima
obvezu korištenja vozila prema uputama proizvođača, kao i korištenje dizel ili bezolovnog goriva prema
uputama proizvođača. Sve štete proizašle iz nepridržavanja ovih uputa nisu pokrivene osiguranjem i
padaju na štetu Korisnika vozila.

6. KRAĐA, PROMETNA NESREĆA, KVAR NA UNAJMLJENOM VOZILU

U slučaju prometne nesreće oštećenja, havarije, utaje, krađe, pogonske neispravnosti vozila ili dr. sličnih
okolnosti Korisnik je obvezan:

čuvati i osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete, do njegova preuzimanja od strane
Najmodavca;
zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka;
pozvati nadležnu policiju i osigurati njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti;
bez odlaganja dati izjavu o događaju u najbližoj poslovnici Najmodavca.
Korisnik vozila obvezan je svako oštećenje na vozilu prijaviti policiji, u slučaju da Korisnik ne osigura
policijski zapisnik, ne da izjavu, i ne osigura alkotest vozača, sav trošak naknade štete u svezi s
oštećenjem ili nestankom vozila, pada na teret Korisnika vozila u punom iznosu, uključujući i izgubljenu
dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja vozila za vrijeme trajanja popravka, a najviše do 30 dana,
bez obzira na korisnikovu krivicu za taj događaj i je li Korisnik prihvatio i uplatio otkup dijela odgovornosti
prema učešću u šteti (CDW+) ili otkup ukupne odgovornosti prema učešću u šteti (SCDW).

7. TROŠKOVI KOJI SE NADOKNAĐUJU KORISNIKU

Najmodavac će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i druge
neophodne lake popravke, a koji su nastali tijekom najma, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a
temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju.

Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe Najmodavca, u
protivnom nadoknada neće biti moguća. Korisnik je Najmodavcu dužan predati valjani račun koji je izdala
pravna osoba koja je izvršila uslugu, a glasi na IQ IMPERIUM d.o.o., Obreška cesta 105,
OIB20683008416, što je preduvjet isplate naknade.
8. OBRAZAC O STANJU VOZILA

Obrazac o stanju vozila ("Check out/in report") – interni akt Najmodavca koji sadrži sve bitne informacije
o vozilu prije i nakon iznajmljivanja, posebice stanje kilometraže i opreme, količinu goriva, oštećenja te
eventualne nedostatke na iznajmljenom vozilu. Obrazac o stanju vozila smatra se sastavnim dijelom
svakog Ugovora o najmu i Vozač ga je dužan potpisati prije i nakon završetka Ugovora o najmu.

9. UČEŠĆE U ŠTETI

Rizik i visinu obveze naknade štete Korisnik može umanjiti prihvaćanjem odgovarajućih pokrića, i to pod
uvjetom da štetu nije uzrokovao kršenjem odredbi ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i zakonskih propisa,
odnosno namjernom ili nepravilnom uporabom vozila.

Smanjenje odgovornosti za štetu ili krađu s učešćem u šteti (CDW/TP); prihvaćanjem korisnik vozila
može umanjiti svoju odgovornost za štetu ili krađu, i to za razliku između učešća u šteti (franšize) i punog
iznosa štete.

Pokriće putnika u slučaju nezgode (PAI); vozač i putnici su osigurani za slučaj smrti i invaliditeta do
iznosa propisanih od osiguravajuće kuće kod koje su osigurana sva vozila Najmodavca.

Otkup dijela odgovornosti prema učešću u šteti (CDW+); prihvaćanjem i uplatom dnevnog pokrića
Korisnik može ograničiti svoju odgovornost za štetu na vozilu.

Otkup odgovornosti za štetu na gumama, podvozju i staklima (WUG); prihvaćanjem ove naknade
ugovara se pokriće za uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje
donjeg postroja vozila i stakala vozila.

Otkup ukupne odgovornosti prema učešću u šteti (SCDW); prihvaćanjem i uplatom dnevnog pokrića
Korisnik može dodatno ograničiti ukupnu odgovornost za štetu na vozilu. Plaćanjem SCDW-pokrića nisu
pokriveni rizici: uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg
postroja vozila, unutrašnjosti vozila (osim ako je unutrašnjost oštećena u nesreći), svih stakala vozila te
sva oštećenja bez policijskog zapisnika.

Potpisom Ugovora o najmu, Korisnik daje ovlaštenje Najmodavcu da nositelju kreditne kartice, ili nekim
drugim načinom plaćanja, naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka, do visine franšize ili punog
iznosa štete ako se nije pridržavao ovih općih uvjeta Najma, i onih koji su otkriveni nakon što je vozilo
vraćeno, a Korisnik nije o tome izvijestio Najmodavca u skladu s procedurom o povratu vozila.
Osiguranje ne pokriva štete nastale na rizičnim područjima ili u ratnim zonama, kao ni za slučaj da je
unajmljeno vozilo korišteno izvan granica RH, u tranzitu kroz mjesto Neum, prijevoz na trajektu i na
otocima, bez pisane suglasnosti Najmodavca.

10. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika potrebni su u procesu realizacije
tražene usluge.

Najmodavac koristi i obrađuje osobne podatke sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

11.OSTALE ODREDBE

Najmodavac ne odgovara za štetu koju pretrpi Korisnik zbog zakašnjenja u isporuci vozila, kao i za štete
koje bi nastale Korisniku zbog kvara na vozilu za vrijeme najma.

Najmodavac ima pravo raskinuti Ugovor o najmu te odmah preuzeti vozilo u posjed ako Korisnik ne
postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojim odredbom ovih Uvjeta, Informacija o najmu ili Ugovora o
najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak Najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava
Najmodavcu prema ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.

Najmoprimac ima pravo raskinuti ugovor o najmu te odmah vratiti vozilo u posjed Najmodavcu ako
Najmodavac ne postupa u skladu s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta, Informacija o najmu ili Ugovora o
najmu, te ako je vozilo od Najmodavca preuzeo tehnički neispravno ili u bilo kojem smislu rizično za
sigurnost Najmodavca.

U slučaju bilo kojeg nepoštivanja ovih Uvjeta, Informacija o najmu ili Ugovora o najmu vozila od strane
Najmodavca, Najmoprimac ima pravo podnošenja prigovora/reklamacije na pružene usluge od strane

Najmodavca, pisanim putem na adresu sjedišta tvrtke IQ IMPERIUM d.o.o., Obreška cesta 105, HR-
10000 Zagreb.

Svojim potpisom Ugovora o najmu Korisnik prihvaća Ugovor o najmu i sve njegove odredbe, a
prihvaćanjem pokrića za osiguranje iz članka 8. prihvaća i uvjete osiguranja osiguravatelja za te vrste
osiguranja s kojima je upoznat.

Izmjene i dopune Ugovora o najmu mogu se vršiti samo u pismenom obliku, a usmene izmjene i dopune
su nevažeće.

U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u
Zagrebu uz primjenu Hrvatskog prava.

Chat Button Social Button

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »